NIERUCHOMOŚCI NOWY SĄCZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Syndyk ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza.    
1.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność upadłych Bożeny Czoch i Zbigniewa Czoch (sygn. akt V GUp 1/12, i V GUp 2/12) położone w Nowym Sączu przy ul. Bora Komorowskiego;
a. działka gruntu nr 451/30 o pow. 0,0173 ha, zabudowana częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego objęta, Księgą Wieczystą Nr NS1S/00055291/9 w Nowym Sączu,
b. działka gruntu niezabudowana nr 451/32 o pow. 0,0303 ha objęta, Księgą Wieczystą Nr NS1S/00079878/2 w Nowym Sączu, szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 11 kwietnia 2012r.
2. Cena  wywoławcza  wynosi  40% ceny oszacowania tj.  52 400,- zł. netto
.
3. Z warunkami przetargu można zapoznać się w biurze syndyka „CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl  .
4.
Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2014 r. o godz. 1400 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1 a - sala 1-02, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego – komisarza.
WARUNKI PRZETARGU,  WYCIĄG Z OPERATU.