NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA-LIMANOWA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/13.
Syndyk upadłości Artura Frączyka w upadłości likwidacyjnej w Limanowej ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza:
1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Limanowej przy ul. Granicznej 6b tj.;
a. działka gruntu nr ewidencyjny 610/1 o pow. 0,1527 ha, częściowo ogrodzona zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1L/00032640/8 w Limanowej,
b. udział w 4/48 części działki niezabudowanej o nr ewidencyjny 607/4 o pow. 0,0299 ha, stanowiący część drogi dojazdowej do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1L/00033357/4 w Limanowej, szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez biegłego Marka Piszczka 28.04.2014 r.
2. Cena wywoławcza wynosi 592.009,00 zł. netto,
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka „CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz,
ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl  .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz. 1330 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1 a - sala 1-02, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego – komisarza.

Warunki przetargu,  Operat szacunkowy, Dok. fot.1,  Dok. fot.2,  Dok. fot.3;