NIERUCHOMOŚĆ  NOWY  SĄCZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/14.
Syndyk Artura Niemca w upadłości likwidacyjnej  w Nowym Sączu ogłasza przetarg na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza:
1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność upadłego Artura Niemca w Nowym Sączu;
a. działka gruntu nr ewidencyjny 564/2 o pow. 0,0655 ha, ogrodzona zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym objęta Księgą Wieczystą Nr NS1S/00067549/0 w obrębie 113  w Nowym Sączu  przy ul. Elektrodowej,
b. udział w 1/3 części działki niezabudowanej o nr ewidencyjny 563 o pow. 0,1162 ha, stanowiący ogród dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym objęty Księgą Wieczystą Nr NS1S/00071899/9 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ul. Elektrodowej,
szczegółowo opisane w „Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości” sporządzonym przez  biegłego Marka Oleksego 29.11.2014r.
2. Cena  wywoławcza  wynosi  306.480,00 zł. netto.
3. Warunki przetargu
znajdują się u syndyka „CAPRICORN” spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej
www.capricorn.net.pl
.
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 roku na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego). 
5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1415 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1 a - sala 1-02, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego – komisarza.

REGULAMIN SPRZEDAŻY,
Operat szacunkowy

dok.foto

dok.foto