NIERUCHOMOŚĆ w SękowejXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.

1. Syndyk Rafała Liszki w Sękowej ogłasza przetarg na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 3815/1 0 pow. 0,2737ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,09 m2 , położonej w Sękowej pow. Gorlice, objętek księgą wieczystą Nr NS1G/00078599/4 wraz z udziałem w 1/24 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 632/1 i nr 632/2 o pow. 0,0232ha stanowiacej drogę dojazdową, położonej w Sękowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00014404/5 i udziałem w 1/72 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 3682 o pow. 0,1100ha stanowiącej drogę dojazdową, położonej w Sękowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00006924/7
- cena oszacowania 408.200,00 zł. netto.
2. Cenę wywoławczą stanowi cena oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka - "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443-58-76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2017r. na adres syndyka jw. (decyduje data stępla pocztowego) z dopiskiem "Oferta na nieruchomość..." .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2017r. o godz. 1100 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1A - sala 1 -02 .
WARUNKI PRZETARGU,
OPERAT SZACUNKOWY,
, Zdjęcia.