Nieruchomość Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 14 o pow. 0,0541 ha, położoną w Nowym sączu przy ul. Generała Sikrskiego 22, objętą księgą wieczystą NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248.150,00 zł. netto.
2.Cenę wywoławczą stanowi kwota 186.112,50 zł. netto tj. 75% ceny oszacowania.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 roku na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "Oferta na nieruchomość ...." .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 1430 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. Strzeleckiej 1A - sala 1 -09.
UWAGA; Istnieje możliwość zakupu pozostałego udziału 1 1/2 części nieruchomości.
Warunki przetargu,
Operat szacunkowy.