Lokale w Zakopanem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem ogłasza publiczny, nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na zbycie 10 nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych położonych na nieruchomości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24
objętych księgami wieczystymi; Nr NS1Z/00055783/0, Nr NS1Z/00055715/3, Nr NS1Z/00055751/7, Nr NS1Z/00055717/7, Nr NS1Z/00055718/4, Nr NS1Z/00055798/8, Nr NS1Z/00055814/7, Nr NS1Z/00055832/9, Nr NS1Z/00055828/8 i Nr NS1Z/00055830/5 na warunkach zatwierdzonych Postanowieniem z 10 lutego 2017 roku, sygn. akt V GUp 3/12 przez Sędziego -komisarza postępowania upadłościowego Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Nowym Saczu.
1. Przedmiotem przetargu jest 10 nieruchomości lokalowych upadłej spółki, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali na warunkach określonych w regulaminie przetargu nr 1 dla lokalu nr 40 objętego księgą wieczystą nr NS1Z/00055783/0 - szczegółowo opisanego w Operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 40 wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tego lokalu sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 5 sierpnia 2015 roku oraz regulaminie nr 2 dla pozostałych 9 lokali szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali sporządzonym przez bieglego Tomasza Stanka dnia 17 października 2016 roku.
2. Regulaminy przetargu i operaty szacunkowe znajdują się w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym, V Wydział Gospodarczy w Nowym Sączu (33-300) ul. Strzelecka 1a, u syndyka - CAPRICORN Sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
3. Ceną wywoławczą jest cena oszacowania z doliczonym podatkiem VAT.
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdy z lokali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 roku (decyduje data stempla pcztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA LOKAL NR ____", na adres syndyka jw.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 1300 i 1315 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1 a - sala 1-09, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego komisarza.
Regulamin nr 1 - warunki przetargu lok. nr 40,
Wyciąg z operatu - wycena lok. nr 40,
Dok. foto - lok. nr 40,
Regulamin nr 2 - warunki przetargu 9 lokali,
Wyciąg z operatu - wycena 9 lokali,

Dok. foto - lok. m. nr 15, Dok. foto - lok. m. nr 17,
Dok. foto - lok. m. nr 19, Dok. foto - lok. m. nr 20,
Dok. foto - lok. m. nr 76, Dok. foto - lok. m. nr 112,
Dok. foto - lok. niemieszkalny (gospodarczy) nr 5,
Dok. foto - lok. niemieszkalny (gospodarczy) nr 7,
Dok. foto - lok. niemieszkalny (użytkowy) nr 2,
Dokumentacja foto widok ogólny nieruchomości.