NIERUCHOMOŚĆ KAMIONKA WIELKA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk Masy upadłości NOMICO sp. j. Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości tj.;
a) działkę ewidencyjną Nr 234/1 o pow. 0,8951 ha zabudowaną budynkami przemysłowo - handlowymi o łącznej pow. użytkowej 4.021,37 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiacej utwardzona drogę dojazdową
- cena oszacowania ogółem 6.594.850,00 zł. netto,
b) działkę ewidencyjną Nr 234/2 o pow. 0,0669 ha zabudowaną budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 37,52 m2 i zbiornikiem p. poż. o poj. 230 m3
- cena oszacowania 166.200,00 zł. netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 22 lutego 2017r., z wolnej reki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od 85% cen oszacowania, wg szczegółowych warunkow sprzedaży dostępnychw biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.
3. Oferty należy składać oddzielnie na każdą nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na nieruchomość ...", na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
4. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel. 18 443 58 76, 693 712 660 i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2017r. a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie .
Warunki sprzedaży,
Operat szacunkowy.