Nieruchomość SĘKOWA - POW. GORLICE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 7/16.
1. Syndyk Rafała Liszki w Sękowej ogłasza przetarg na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej stanowiacej działkę nr 3815/1 o pow. 0,2737 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 145,09 m2 , położonej w Sękowej pow.  Gorlice, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00078599/4 wraz z udziałem w 1/24 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 632/1 i nr 632/2 o pow. 0,0232 ha stanowiacej drogę dojazdową położonej w Sekowej, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00014404/5 i udziałem w 1/72 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 3682 o pow. 0,1100 ha stanowiącej drogę dojazdową połozonej w Sękowej, objętej księga wieczystą Nr NS1G/00006924/7, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę Tadeusza Dębskiego.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 306 150,- zł. netto.
3. Szczegółowe warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017r. na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "Rafał Liszka - przetarg" .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2017 r. o godz 1030 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a - sala 1 -02 .
Warunki przetargu,
Operat szacunkowy,
, Zdjęcia.