Nieruchomości LOKALOWE - NOWY TARG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
1.Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza ;
a) lokalu mieszkalnego Nr 2 przy Pl. Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 57,72 m2 objetego księgą wieczystą NS1T/00112089/9 wraz z udziałem w 20/150 cz. nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00012980/4 o wartosci oszacowania 234 500,00 zł. w operacie sporzadzonym 29.06.2016 r. prze rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
b) lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Pl. Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2 objetego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem w 30/150 cz. nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00012980/4 o wartosci oszacowania 322 600,00 zł. w operacie sporzadzonym 29.06.2016 r. prze rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
2. Cena wywoławcza; - dla lokalu nr 2 wynosi 234 500,00 zł. netto,
                                        - dla lokalu nr 4 wynosi 322 600,00 zł. netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdą nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017r. na adres syndyka jw. (decyduje data stępla pocztowego) z dopiskiem "Sambud - przetarg i wskazanie lokalu, którego dotyczy" .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2017 r. - w zakresie lokalu nr 2 o godz. 1120 - w zakresie lokalu nr 4 o godz. 1200 , w budynu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a - sala 1 -02, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego -komisarza.
Warunki przetargu,
Operat szacunkowy,
Zdjęcia lokal 2,
Zdjęcia I lokal 4,
Zdjęcia II lokal 4,
Zdjęcia widok ogólny budynku.