Sprzedaż samochodów - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadlości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego Fiata FYB21S SEDICI, rok produkcji 2011, nr rejestracyjny KNT18303 - cena oszacowania 24.300,00 zł. brutto.
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 24 marca 2017 r., z wolnej ręki przez syndykapoprzez wybór najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania.
III. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na samochód ...", na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2.
IV. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel. 18 443 58 76, 693 712 660 i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
V. Samochód można oglądać w Nowym Targu przy ul. Składowej 3 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2017 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Ponadto syndyk prowadzi wyprzedaż innych środków transportowych, towarów z hurtowni materiałów budowlanych i używanego wyposażenia; informacja na stronie internetowej jw.
Warunki sprzedaży,
Operat szacunkowy,
Dok. fotograficzna.