Lokale w Zakopanem - niemieszkalne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12

Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem
zaprasza do składania ofert na zakup 2 nieruchomości lokalowych niemieszkalnych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 objętych księgami wieczystymi; Nr NS1Z/00055832/9, NS1Z/00055828/8,
1. Przedmiotem sprzedaży są 2 nieruchomości lokalowe upadłej spółki, położone w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali szczegółowo opisanymi w Operacie szacunkowym określenia wartości rynkowej praw własności nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali sporzadzonym przez biegłego Tomasza Stanka dnia 17 października 2016 r.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie zgody Sędziego -komisarza z dnia 31 marca 2017 r., tj. z wolnej ręki przez syndyka poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od cen oszacowania.
3. Warunki sprzedaży i operat szacunkowy znajduje się u syndyka
- CAPRICORN Sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl ,
4. Oferty pisemne należy skladać oddzielnie na każdy z lokali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA LOKAL NR____", na adres syndyka jw.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2017 roku, o czym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Wyciąg z operatu szacunkowego,
Dok. foto - lokal użytkowy Nr 2,
Dok. foto - lokal uż. gospodarczy Nr 5,
Dok. foto - widok ogolny budynków.