LOKALE W ZAKOPANEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem sprzeda z wolnej reki
5 nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24
objętych księgami wieczystymi; Nr NS1Z/00055789/2, Nr NS1Z/00055791/9, Nr NS1Z/00055811/6, Nr NS1Z/00055819/2, Nr NS1Z/00055826/4 na warunkach ustalonych Postanowieniem z 7 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GUp 3/12 przez Sędziego -komisarza postępowania upadłościowego Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem.
1. Przedmiotem sprzedaży jest 5 nieruchomości lokalowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali z 2 października 2013 roku oraz w Uzupełnieniu Operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych z dnia 1 sierpnia 2014 r. - sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
2. Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki za najkorzystniejsze zaoferowane ceny, nie niższe niż cena oszacowania z doliczonym podatkiem VAT.
3.Warunki sprzedaży i operaty szacunkowe znajdują się u syndyka - CAPRICORN Sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76, 603 679 279, oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdy z lokali w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na lokal nr____" na adres syndyka jw. do 31 sierpnia 2017 roku.
5 Otwarcie ofert nastąpi 7 września 2017 r. o czym oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
Warunki sprzedaży lokali,
Wyciąg z operatu,
Operat szacunkowy - uzupełnienie,
Dok. foto lokale mieszkalne,
Dok. foto lokal niemieszkalny,
Dok. foto budynków Nowotarska 24.