Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmujacej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 89 o pow. 0,0266 ha, położoną w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, objętą księgą wieczystą NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,30 m2 oraz obiektami budowlanymi niepołączonymi trwale z gruntem, oszacowany na kwotę 140.350,00 zł. netto, szczegółowo opisany w Operacie szacunkowym sporzadzonym 15 maja 2017r. przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 98.245,00 zł. netto, tj. 70% ceny oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018r. na adres syndyka jw. z dopiskiem "Oferta na nieruchomość ..." .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2018r. o godz. 8.10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. dr Smolika 1 sala 106, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego -komisarza .
Warunki przetargu,
Wyciąg z operatu,
Dokumentacja fotograficzna.