Nieruchomość - Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku ;
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Targu gmina Nowy Targ - ul. Składowa 3, obj. KW nr NS1T/00141169/6 - składająca się z dz. ewid. nr 10232/11, 10232/52 i nr 10233/3 o łącznej pow. 0,7199 ha, oszacowana na
2 366 000,- zł. netto wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego.
2. Cena wywoławcza wynosi 2 366 000,- zł. netto .
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441-07-34, 603 679 279 oraz www.capricorn.net.pl

4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r. na adres biura syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Sambud - przetarg - nieruchomość" i umieszczona w drugiej kopercie .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 1230 , w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Smolika 1 sala 106, publicznie przez syndyka w obecności sędziego -komisarza .
 WARUNKI  PRZETARGU,
Operat szacunkowy,
, , , Dok. foto.