Nieruchomość - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku ;
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własnosci nieruchomości położonej w Nowym Targu gmina Nowy Targ - ul. Składowa 3, obj. KW nr NS1T/00141169/6 - składająca sie z dz. ewid. nr 10232/11, 10232/52 i nr 10233/3 o łącznej pow. 0,7199 ha, oszacowana
na 2 366 000,- zł netto wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego.
2. Cena wywoławcza wynosi 2 366 000,- zł netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka: "CAPRICORN" spółka z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441-07-34, 603 679 279 oraz www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2018r. na adres biura syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) w zamknietej kopercie z dopiskiem "Sambud - przetarg - nieruchomość" i umieszczona w drugiej kopercie.
5. Otwarcie ofert nastapi w dniu 3 września 2018 r. o godz. 1000 , w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Smolika 1 sala 106, publicznie przez syndyka
w obecności  Sędziego -komisarza.
WARUNKI PRZETARGU,
Operat szacunkowy,
, , , Dok. foto.