Lokal niemieszklany - Zakopane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 26,88 m2
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24.
I. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny Nr 3 objęty księgą wieczystą
Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej 26,88 m2 wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej oszacowany na kwotę 60 282,00 zł. netto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - szczegółowo opisane w Operacie szacunkowym z 2 października 2013 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majatkowego Marka Oleksego.
II. Sprzedaż nastąpi na warunkach ustalonych Postanowieniem Sędziego -komisarza
z dnia 18 lipca 2018 roku, za najkorzystniejszą cenę, nie niższą od ceny oszacowania z doliczonym podatkiem VAT - spośród ofert złożonych do dnia 17 sierpnia 2018 r.
III. Szczegółowe informacje o sprzedaży i operat szacunkowy znajdują sie u syndyka - CAPRICORN sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441 07 34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
IV. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na lokal niemieszkalny w Zakopanem" na adres syndyka jw.
V. Otwarcie ofert nastąpi 25 sierpnia 2018 r., o czym oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
Wyciąg z operatu szacunkowego,
Dok foto.