Nieruchomości Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Zarzadca tymczasowy REKI sp. o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objety KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objety KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objety KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomosci wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
2. Udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
3. Udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej  pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3,
4. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
30 sierpnia 2018 roku, tj. z wolnej ręki na wszystkie nieruchomości łącznie, poprzez wybór przez zarządcę tymczasowego najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej niż cena 975.609,76 zł. netto, wg szczegółowych warunków sprzedaży, dostępnych w biurze zarządcy i na stronie internetowej zarządcy.
5. Ofertę należy składać na wszystkie nieruchomości łącznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na nieruchomości REKI", na adres zarządcy - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
6. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze zarządcy pod adresem jw. tel. 18 441-07-34, 603 679 279, i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25 października 2018 roku, a o wyniku rozpatrzenia ofert zarządca poinformuje pisemnie.
Warunki sprzedaży.