Nieruchomość Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/16 .
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej działkę ewid. nr 89 o pow. 0,0266 ha, w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, obj. KW nr NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 119,30 m 2 - cena oszacowania 140.350,00 zł. netto.
2. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty.
3. Operat szacunkowy i szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka - "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 603 679 279 i na www.capricorn.net .pl .
4. Oferty pisemne należy składać w terminie do 15 lutego 2019 r. na adres syndyka jw.
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi 22 lutego 2019r.
Warunki sprzedaży,
Wyciąg z operatu,
Dokumentacja fotograficzna.