Zakopane - Lokal niemieszkalnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VGUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 26,88 m2 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24.
I. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny Nr 3 objety księgą wieczystą NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej
26,88 m2 , wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej oszacowany na kwotę 60 282,00 zl. netto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - szczególowo opisane w Operacie szacunkowym z 2 października 2013 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
II. Sprzedaż nastąpi na warunkach ustalonych Postanowieniem Sędziego -komisarza z dnia 7 grudnia 2018 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 85% ceny oszacowania, to jest 51.239,70 zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług - spośród ofert złożonych do dnia 22 lutego 2019 r.
III. Szczegółowe informacje o sprzedaży i operat szacunkowy znajdują sie u syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. w Nowym Saczu (33-300), ul. Paderewskiego 36/2,
tel. 18 441 07 34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
IV. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na lokal niemieszkalny w Zakopanem" na adres syndyka jw.
V. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi 28 lutego 2019 r., o czym oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Dokumentacja foto.