NIERUCHOMOŚĆ Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej ogłasza przetarg na nieruchomości położone w Kamionce Wielkiej 512 na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.;
a) działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2 513,24 m2 oraz udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, i udział w 1/2 częsci w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiace utwardzone drogi dojazdowe
- cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto,

b) działkę ewidencyjną Nr 234/7 o pow. 0,4153 ha zabudowaną budynkami handlowo-przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 1 481,21 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiący utwardzoną drogę dojazdową
- cena oszacowania ogółem 1.884.075,00 zł netto. 

Informuje się, iż działka 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiąca utwardzoną drogę dojazdową na podstawie uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka NR XVII/156/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. objęta jest prawem pierwokupu zastrzeżonym na rzecz Gminy Kamionka Wielka.
2. Cenę wywoławczą stanowi cena oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka - "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdą nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "NOMICO - przetarg na działki ..." .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2019r. o dodz. 810 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr Juliana Smolika 1 - sala 106 publicznie przez syndyka w obecności Sędziego -komisarza .
Warunki przetargu,
Wycena.