Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy
ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu
- cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
24 maja 2019 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 75% ceny oszacowania tj. 45.211,50 zł. netto, powiększoną o należny podatek VAT - spośród ofert złożonych
do dnia 19 września 2019 r.

III. Szczegółowe informacje o sprzedaży i operat szacunkowy znajdują sie u syndyka - CAPRICORN sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel.18 441 07 34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl
IV. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na lokal niemieszkalny w Zakopanem" na adres syndyka jw.
V. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi 26 września 2019r., o czym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Dokumentacja foto.