Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położoną
w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, objętą księgą wieczystą NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248 150,00 zł. netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 28 maja 2019 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty,
nie mniejszej niż 173.705,- zł.
(sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych).
3. Wycena i szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka - "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel 18 441-07-34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 roku na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) "Oferta na nieruchomość..." .
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2019 r. a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Uwaga; Istnieje możliwość zakupu pozostałego udziału w 1/2 części w nieruchomości.
Warunki sprzedaży,
Operat szacunkowy.