Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ;
a) 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objetego KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
b) udziału w 160/1000 części w prawie własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
c) udziału w 1/7 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego komisarza z dnia 13 czerwca 2019r., na wszystkie nieruchomości łącznie, poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej niż 763.656,48 zł netto, wg. szczegółowych warunków sprzedaży, dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej  syndyka.
3. Ofertę należy składać na wszystkie nieruchomości łącznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2019r. w zamknietych kopertach z dopiskiem "Oferta na nieruchomości REKI", na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
4. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel. 18 441-07-34, 603 679 279 i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2019 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Warunki sprzedaży.