Nieruchomość Gorlice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w formie KONKURSU OFERT nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą od ceny oszacowania.
2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca prawo własności działki ewidencyjnej nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach.
3. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 22 czerwca 2019r. za cenę nie niższą niż 10 540 zł (słownie; dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
4. Operat szacunkowy i regulamin sprzedaży, znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Bożeny Polesek w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
5. Oferty należy składać na adres syndyka jw. z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości - sygn. akt VIII GUp 168/18" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
6. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1100 , a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Regulamin sprzedaży.