Nieruchomość Kamionka Wielka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2 , objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 27 września 2019 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od kwoty ogółem 2.408.488,20 zł netto, tj. 90% ceny oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2019r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na nieruchomość NOMICO", na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
4. Z wyceną i szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka pod adresem jw. tel. 18 441 07 34, 603 679 279 i na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2020 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Wycena.