Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, obj. KW Nr NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248.150,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 3 stycznia 2020 r., z wolnej reki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie mniejszej niż 161.297,50 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych piędziesiąt groszy).
3. Wycena i szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka - "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel 18 441 07 34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
4. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 r. na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) "Oferta na nieruchomość w Nowym Sączu".
5. Rozpatrzenie ofert nastapi w dniu 27 lutego 2020r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
Uwaga; Istnieje możliwość zakupu pozostałego udziału w 1/2 części nieruchomości.
Warunki sprzedaży,
Operat szacunkowy,