Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiacej lokal niemieszkalny Nr 3,
obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej obj. KW Nr NS1Z/00033946/1 - cena oszacowania 60.282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 16 stycznia 2020 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 65% ceny oszacowania tj. nie niższą od 39.183,30 zł netto, powiększoną o należny podatek VAT - poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 19 lutego 2020 roku.
III. Szczegółowe warunki sprzedaży i operat szacunkowy znajdują się u syndyka - CAPRICORN Sp. z o.o. w Nowym Sączu (33-300) ul. Paderewskiego 36/2, tel 18 441 07 34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
IV. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na lokal w Zakopanem" na adres syndyka jw.
V. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi 25 lutego 2020 roku, o czym oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
Warunki sprzedaży,
Dokumentacja foto.