Sprzedaż wierzytelności xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 18/16.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości Moniki Liszka sprzeda wierzytelność należną od męża upadłej Rafała Liszki ustaloną w postepowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Wydział V Sąd Gospodarczy i umieszczoną na prawomocnej liście wierzytelnośći
( sygn. V GUp 7/16/Zw7 ), z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków . Prawomocnym postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Rafała Liszki, w którym ustali, iż wierzytelność należna syndykowi Moniki Liszka w kwocie 201 694,17 zł będzie spłacana w równych ratach miesięcznych po 109,94 zł każda począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. i płatna do ostatniego dnia każdego nastepującego po sobie miesiąca. Sad postanowił, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną niespłacone zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości. Sprzedaż opisanej wierzytelności może nastąpić za kwotę nie niższą niż 85 % wartości należnej objętej planem spłat, tj. za kwote 3 364,30 zł.
Termin składania ofert 3.03.2020 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelności należy składać osobiście lub za posrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka Moniki Liszka: Capricorn sp.
z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2.
O rozpatrzeniu ofert syndyk powiadomi zainteresowanych listownie w terminie do dnia 10.03.2020 r.
Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka lub pod telefonem 603 679 279 .
Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości. Koszty wynikle z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.