Nieruchomość Gorlice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach, oszacowaną na kwotę 10 540,00 zł.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 26 czerwca 2020 r. poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 60% wartości wynikającej z oszacowania (tj. za kwotę nie niższą niż 6 324,00 zł netto) .
3. Operat szacunkowy i regulamin sprzedaży, znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Bożeny Polesek w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 603 679 279
oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
4. Oferty należy składać na adres syndyka jw. z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości - sygn. akt VIII GUp 168/18" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.  
 Regulamin sprzedaży.