Nieruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
SYNDYK OGŁASZA PRZETARG na prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Targu.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Targu, gmina Nowy Targ - składającej się z;
a) dz. ewid. nr 3056/3, 3058/7 i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o pow. 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową,
b) dz. ewid. nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/6 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej KW Nr NS1T/00140797/0, zabudowaną drogą i chodnikiem z kostki betonowej.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z 17 września 2020 r., w drodze przetargu pisemnego-ofertowego, poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania tj.
a) dla nieruchomości opisanej w pkt. 1.a) cena oszacowania wynosi 356.000,- zł netto,
b) dla nieruchomości opisanej w pkt. 1.b) cena oszacowania wynosi 390.830,- zł netto.
3. Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres syndyka jn. z dopiskiem "SAMBUD - przetarg i wskazanie nr nieruchomości którego dotyczy" .
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania - dla każdej nieruchomości osobna - na rachunek upadłego w Banku PKO BP S.A. Oddział w Nowym Sączu 58 1020 3453 0000 8902 0312 7149 w terminie do 27 listopada 2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego).
5. Otwarcie ofert nastąpi;
a) w zakresie nieruchomości oznaczonej w pkt 1 a) 30 listopada 2020 r. godz. 9 30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Smolika 1 - sala 1-06, publicznie przez syndyka w obecności sędziego-komisarza,
b) w zakresie nieruchomości oznaczonej w pkt 1 b) 30 listopada 2020 r. godz. 10 30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Smolika 1 - sala 1-06, publicznie przez syndyka w obecności sędziego-komisarza.
6. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w biurze syndyka - "CAPRICORN" Spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18-441-07-34, 603-679-279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
 Warunki przetargu,
 Wycena budynek Kwiatowa 29,
 Wycena droga wewnętrzna Kwiatowa,
 Dok. foto. Kwiatowa 29,
 Dok. foto. droga.