Sygn. akt VIII GUp 38/18
 SYNDYK  SPRZEDA  WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości Kanika Bęca sprzeda wierzytelność po bezskutecznej egzekucji wynikającej z tytułu wykonawczego, Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty
w Krakowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV P 1290/17/N z dnia
6 czerwca 2019 r., kwota należności głównej 3 047,88 zł i należności uboczne.
Termin składania ofert do 15 stycznia 2021 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelność należy składać osobiście
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka;
Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1.
O rozpatrzeniu ofert syndyk powiadomi zainteresowanych listownie w terminie
do dnia 29 stycznia 2021 r.
Szczegółowe informacje o wierzytelności można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka
lub pod telefonem 603 679 279.
Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej
sumy na konto masy upadłości. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia
wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez
podania przyczyny.