Nieruchomość Gorlice.
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej, Mariusza Zaworskiego nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objetej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach, oszacowanej na kwotę 10 540,00 zł.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 19 stycznia 2021 r. poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty tj. za cenę nie niższą niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych zero groszy).
3. Operat szacunkowy i regulamin sprzedaży, znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Bożeny Polesek w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndyka www.capricorn.net.pl .
4. Oferty należy składać na adres syndyka jw. z dopiskiem "oferta na zakup nieruchomości - sygn. akt VIII GUp 168/18" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2021 r.
5. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2021 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie.
 Regulamin sprzedaży.