Sygn. akt VIII GUp 78/20.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ:
Syndyk masy upadłości Cezarego Siemaszki sprzeda wierzytelność po bezskutecznej egzekucji wynikającą z tytułu wykonawczego, Wyroku Sądu Rejonowego w Zakopanem Wydział II Karny, sygn. akt II K 576/12 z dnia 24 października 2013 r., kwota należności głównej 750,00 zł.
Termin składania ofert do 31 stycznia 2022 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelność należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka; Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1.
O rozpatrzeniu ofert syndyk powiadomi zainteresowanych listownie w terminie
do dnia 15 lutego 2022 r.
Szczegółowe informacje o wierzytelności można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka lub pod telefonem 603 679 279.
Umowa przeniesienia wierzytelności zostanie podpisana po przekazaniu zaoferowanej sumy na konto masy upadłości. Koszty wynikłe z podpisania umowy przeniesienia wierzytelności i należne podatki z tego tytułu ponosi nabywca.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.