Sygn. akt VIII GUp 333/20/S.

 

 

  1. Syndyk  masy  upadłości  Barbary Dudziak zaprasza do składania ofert na zakup  nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielorodzinnym nr 240 w Młynnem, Gmina Limanowa,  o pow. 90,09 m2 ,  wg odpisu  księgi wieczystej nr NS1L/00036687/7 będący przedmiotem wspólności ustawowej małżeńskiej Barbary Dudziak i  Jana Dudziaka, wraz ze związanym z własnością lokalu   udziałem w częściach wspólnych  budynku   i urządzeniach,  nie służących  do wyłącznego  użytku właścicieli  poszczególnych lokali  oraz udziałem w działce ewidencyjnej  nr 549o pow. 0,020 h, obr. Młynne wynoszącym 167/1000 części, objętym księgą wieczystą  NS1L/0036684/6,  oszacowanych  na kwotę 204 800 zł .       

 

2. Sprzedaż  odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego –komisarza z dnia 14 stycznia 2022 r. , sygn. akt VIII GUp 333/20/S poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej co do ceny oferty tj. za cenę nie niższą niż  204 800,00 zł netto  (dwieście cztery tysiące osiemset ).

3. Operat szacunkowy i regulamin sprzedaży, znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka  Bożeny Polesek w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndykawww.capricorn.net.pl

 

 

 

 

  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości  10 %  ceny netto określonej w § 2 ust.1 niniejszego Regulaminu, na rachunek bankowy  prowadzony w postępowaniu upadłościowym dla  Barbary Dudziak ,  w banku PKO BP  S.A. nr  rachunku 

 

 85 1020 3453 0000 8802 0027 6949; z dopiskiem „Wadium –  VIII GUp  333/20/S”.

 

 

5. Oferty należy składać na adres syndyka jw. z dopiskiem „ oferta na zakup nieruchomości - sygn. akt VIII GUp  333/20/S” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2022 r.

6. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie .

 

www.capricorn.net.pl/images/stories/regulamin%20lokal%202403%20%20mynne.pdf

www.capricorn.net.pl/images/stories/Wycena%20M%C5%82ynne%20240)3%20-%20wyci%C4%85g.pdf