Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Syndyk Haliny Golonka, Kazimierza Golonki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 29/22/S i VIII GUp 30/22/S zaprasza do negosjacji w sprawie sprzedaży 50 udziałów w spółce OPAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Limanowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000164760.
Sprzedawane udziały stanowią 100% w kapitale zakładowym spółki.
Termin składania ofert upływa 30 sierpnia 2022 r.

Szczegółowa procedura sprzedaży udziałów zawarta jest w regulamine sprzedaży udziałów dostępnym są w biurze syndyka: 33-300 Nowy Sacz, ul. Paderewskiego 36/2. te. kom. 603679279, a także umieszczonym na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
  Regulamin sprzedaży.