ZAKOPANE - SPRZEDAŻ  LOKALI  MIESZKALNYCH  I  NIEMIESZKALNYCH
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk spółki Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem ogłasza przetarg ofertowy na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza - Postanowienie z dnia 10 marca 2014 roku.
1. Przedmiotem przetargu jest 67 nieruchomości lokalowych upadłej spółki położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością tych lokali na warunkach określonych w regulaminie przetargu - szczegółowo opisanych w "Operacie szacunkowym dotyczącym określenia warości rynkowej praw własności nieruchomości lokalowych", sporządzonym przez biegłego Marka Oleksego 2 października 2013 roku.
 2. Regulamin przetargu i operat szacunkowy znajduje się u syndyka "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 443 58 76 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .
3. Ceną wywoławczą jest cena oszacowania z doliczonym podatkiem VAT.
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdy z lokali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2014 roku (decyduje data stępla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA LOKAL NR _____", na adres syndyka jw.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2014 roku w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a - sala 1-02, publicznie przez syndyka w obecności Sędziego -komisarza w następujących godzinach:
- dla lokali z poz. od 1 do 10 o godz. 830
- dla lokali z poz. od 11 do 20 o godz. 930
- dla lokali z poz. od 21 do 30 o godz. 1030
- dla lokali z poz. od 31 do 40 o godz. 1130
- dla lokali z poz. od 41 do 50 o godz. 1230
- dla lokali z poz. od 51 do 60 o godz. 1330
- dla lokali z poz. od 61 do 67 o godz. 1430.
REGULAMIN PRZETARGU,
OPERAT SZACUNKOWY,
WYCIĄG Z OPERATU,
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA