Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Nr 3, obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej obj. KW Nr NS1Z/00033946/1 - cena oszacowania 60 282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 6 maja 2020 roku, z wolnej ręki za kwotę nie mniejszą niż 33.155,10 zł netto tj. nie niższą od 55% ceny oszacowania, powiększoną o należny podatek VAT - poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 15 czerwca 2020 roku.

Więcej…
 

Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłosci likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do skladania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym ksiegą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 13 lutego 2020 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty,
nie niższej od kwoty ogółem 2.140.878,40 zł netto, tj. 80% ceny oszacowania,
wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Sprzedaż wierzytelności xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 18/16.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości Moniki Liszka sprzeda wierzytelność należną od męża upadłej Rafała Liszki ustaloną w postepowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Wydział V Sąd Gospodarczy i umieszczoną na prawomocnej liście wierzytelnośći
( sygn. V GUp 7/16/Zw7 ), z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków . Prawomocnym postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Rafała Liszki, w którym ustali, iż wierzytelność należna syndykowi Moniki Liszka w kwocie 201 694,17 zł będzie spłacana w równych ratach miesięcznych po 109,94 zł każda począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. i płatna do ostatniego dnia każdego nastepującego po sobie miesiąca. Sad postanowił, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną niespłacone zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości. Sprzedaż opisanej wierzytelności może nastąpić za kwotę nie niższą niż 85 % wartości należnej objętej planem spłat, tj. za kwote 3 364,30 zł.
Termin składania ofert 3.03.2020 r.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, obj. KW Nr NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248.150,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 3 stycznia 2020 r., z wolnej reki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie mniejszej niż 161.297,50 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych piędziesiąt groszy).

Więcej…
 

Nieruchomość Gorlice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w formie KONKURSU OFERT nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą od ceny oszacowania.
2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca prawo własności działki ewidencyjnej nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach.

Więcej…
 

NOMICO - sprzedaż ruchomości xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości tj.;
1) używane maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, wyposażenie sklepowo - magazynowe oraz wyposażenie biurowe i socjalne, ujęte w wykazie nr III  - za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłosci likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące używane wyposażenie socjalno - biurowe za najkorzystniejsze ceny.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka ; "Capricorn" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…