Sygn. akt VIII GUp 333/20/S.

 

 

  1. Syndyk  masy  upadłości  Barbary Dudziak zaprasza do składania ofert na zakup  nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielorodzinnym nr 240 w Młynnem, Gmina Limanowa,  o pow. 90,09 m2 ,  wg odpisu  księgi wieczystej nr NS1L/00036687/7 będący przedmiotem wspólności ustawowej małżeńskiej Barbary Dudziak i  Jana Dudziaka, wraz ze związanym z własnością lokalu   udziałem w częściach wspólnych  budynku   i urządzeniach,  nie służących  do wyłącznego  użytku właścicieli  poszczególnych lokali  oraz udziałem w działce ewidencyjnej  nr 549o pow. 0,020 h, obr. Młynne wynoszącym 167/1000 części, objętym księgą wieczystą  NS1L/0036684/6,  oszacowanych  na kwotę 204 800 zł .       

 

2. Sprzedaż  odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego –komisarza z dnia 14 stycznia 2022 r. , sygn. akt VIII GUp 333/20/S poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej co do ceny oferty tj. za cenę nie niższą niż  204 800,00 zł netto  (dwieście cztery tysiące osiemset ).

3. Operat szacunkowy i regulamin sprzedaży, znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka  Bożeny Polesek w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 603 679 279 oraz na stronie internetowej syndykawww.capricorn.net.pl

 

 

 

 

  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości  10 %  ceny netto określonej w § 2 ust.1 niniejszego Regulaminu, na rachunek bankowy  prowadzony w postępowaniu upadłościowym dla  Barbary Dudziak ,  w banku PKO BP  S.A. nr  rachunku 

 

 85 1020 3453 0000 8802 0027 6949; z dopiskiem „Wadium –  VIII GUp  333/20/S”.

 

 

5. Oferty należy składać na adres syndyka jw. z dopiskiem „ oferta na zakup nieruchomości - sygn. akt VIII GUp  333/20/S” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2022 r.

6. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 r., a o wyniku rozpatrzenia ofert syndyk poinformuje pisemnie .

 

Więcej…
 

 Sygn. akt VIII GUp 78/20.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ:
Syndyk masy upadłości Cezarego Siemaszki sprzeda wierzytelność po bezskutecznej egzekucji wynikającą z tytułu wykonawczego, Wyroku Sądu Rejonowego w Zakopanem Wydział II Karny, sygn. akt II K 576/12 z dnia 24 października 2013 r., kwota należności głównej 750,00 zł.
Termin składania ofert do 31 stycznia 2022 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelność należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka; Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1.
O rozpatrzeniu ofert syndyk powiadomi zainteresowanych listownie w terminie
do dnia 15 lutego 2022 r.

Więcej…
 

 Nieruchomości Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności 2 (dwóch) nieruchomości położonych w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej tj.;
a) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych nr 3056/3, 3058/7 i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową - cena oszacowania 356.000,00 zł netto,
b) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych nr 3056/2, 3057/1, 3057/17,3058/6 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej Kw Nr NS1T/00140797/0, zabudowaną drogą i chodnikiem z kostki betonowej - cena oszacowania 390.830,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 12 listopada 2021 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najwyższej cenowo oferty, nie niższej od 55% ceny oszacowania tj. nie mniej niż 195.800,00 zł netto za nieruchomość z pkt 1.a) i nie mniej niż 214.956,50 zł netto za nieruchomość z pkt 1.b).
3. Oferty pisemne należy składać na każdą nieruchomość oddzielnie w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres syndyka - "CAPRICORN" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2 z dopiskiem "SAMBUD - oferta i wskazanie nr nieruchomości której dotyczy".

Więcej…