Nieruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
SYNDYK OGŁASZA PRZETARG na prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Targu.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Targu, gmina Nowy Targ - składającej się z;
a) dz. ewid. nr 3056/3, 3058/7 i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o pow. 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową,
b) dz. ewid. nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/6 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej KW Nr NS1T/00140797/0, zabudowaną drogą i chodnikiem z kostki betonowej.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z 17 września 2020 r., w drodze przetargu pisemnego-ofertowego, poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania tj.
a) dla nieruchomości opisanej w pkt. 1.a) cena oszacowania wynosi 356.000,- zł netto,
b) dla nieruchomości opisanej w pkt. 1.b) cena oszacowania wynosi 390.830,- zł netto.

Więcej…
 

 Nieruchomość Gorlice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach, oszacowaną na kwotę 10 540,00 zł.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 26 czerwca 2020 r. poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 60% wartości wynikającej z oszacowania (tj. za kwotę nie niższą niż 6 324,00 zł netto) .

Więcej…
 

 Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości Nomico Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 22 maja 2020 roku, z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od kwoty ogółem 2.007.073,50 zł netto, tj. 75% ceny oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Lokal niemieszkalny Zakopane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Nr 3, obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej obj.
KW Nr NS1Z/00033946/1 - cena oszacowania 60 282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 6 maja 2020 roku, z wolnej ręki za kwotę nie mniejszą niż 33.155,10 zł netto tj. nie niższą od 55% ceny oszacowania, powiększoną o należny podatek VAT - poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Więcej…
 

Sprzedaż wierzytelności xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 18/16.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości Moniki Liszka sprzeda wierzytelność należną od męża upadłej Rafała Liszki ustaloną w postepowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Wydział V Sąd Gospodarczy i umieszczoną na prawomocnej liście wierzytelnośći
( sygn. V GUp 7/16/Zw7 ), z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków . Prawomocnym postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Rafała Liszki, w którym ustali, iż wierzytelność należna syndykowi Moniki Liszka w kwocie 201 694,17 zł będzie spłacana w równych ratach miesięcznych po 109,94 zł każda począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. i płatna do ostatniego dnia każdego nastepującego po sobie miesiąca. Sad postanowił, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną niespłacone zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości. Sprzedaż opisanej wierzytelności może nastąpić za kwotę nie niższą niż 85 % wartości należnej objętej planem spłat, tj. za kwote 3 364,30 zł.
Termin składania ofert 3.03.2020 r.

Więcej…
 

NOMICO - sprzedaż ruchomości xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości tj.;
1) używane maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, wyposażenie sklepowo - magazynowe oraz wyposażenie biurowe i socjalne, ujęte w wykazie nr III  - za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłosci likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące używane wyposażenie socjalno - biurowe za najkorzystniejsze ceny.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka ; "Capricorn" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…