Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy
ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu
- cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
24 maja 2019 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 75% ceny oszacowania tj. 45.211,50 zł. netto, powiększoną o należny podatek VAT - spośród ofert złożonych
do dnia 19 września 2019 r.

Więcej…
 

Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ;
a) 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objetego KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
b) udziału w 160/1000 części w prawie własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
c) udziału w 1/7 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3.

Więcej…
 

NOMICO - sprzedaż ruchomości xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości tj.;
1) używane maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, wyposażenie sklepowo - magazynowe oraz wyposażenie biurowe i socjalne, ujęte w wykazie nr III  - za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położoną
w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, objętą księgą wieczystą NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248 150,00 zł. netto.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej ogłasza przetarg na nieruchomości położone w Kamionce Wielkiej 512 na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.;
a) działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2 513,24 m2 oraz udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, i udział w 1/2 częsci w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiace utwardzone drogi dojazdowe
- cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto,

b) działkę ewidencyjną Nr 234/7 o pow. 0,4153 ha zabudowaną budynkami handlowo-przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 1 481,21 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiący utwardzoną drogę dojazdową
- cena oszacowania ogółem 1.884.075,00 zł netto. 

Informuje się, iż działka 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiąca utwardzoną drogę dojazdową na podstawie uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka NR XVII/156/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. objęta jest prawem pierwokupu zastrzeżonym na rzecz Gminy Kamionka Wielka.
2. Cenę wywoławczą stanowi cena oszacowania netto.

Więcej…
 

Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych (Nr 2, 3 i 4) o łącznej pow. użytkowej 680,50 m2 położonych w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1 obj. KW Nr NS1S/00080954/9, KW Nr NS1S/00080109/1 i KW Nr NS1S/00097464/9 wraz z udzialem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ew. nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, obj. KW Nr NS1S/00079851/7 oraz udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, obj. KW Nr NS1S/00077992/3 i udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, obj. KW Nr NS1S/00090582/3.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88 m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.

Więcej…
 

Lokal mieszkalny - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Placu Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2,  objetego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł. netto w operacie sporządzonym 16.06.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VGUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 26,88 m2 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24.
I. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny Nr 3 objety księgą wieczystą NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej
26,88 m2 , wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej oszacowany na kwotę 60 282,00 zl. netto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - szczególowo opisane w Operacie szacunkowym z 2 października 2013 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.

Więcej…
 

Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup;
a) 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1.;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objętego KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
b) udziału w 160/1000 części w prawie własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
c) udziału w 1/7 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/16 .
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej działkę ewid. nr 89 o pow. 0,0266 ha, w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, obj. KW nr NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 119,30 m 2 - cena oszacowania 140.350,00 zł. netto.
2. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłosci likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące używane wyposażenie socjalno - biurowe za najkorzystniejsze ceny.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka ; "Capricorn" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO - Sprzedaż ruchomości XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej reki ruchomości tj.; maszyny - urzadzenia drukarskie i poligraficzne, urządzenia - wyposażenie sklepowe i zaplecza warsztatowo - magazynowego oraz wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmujacej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 89 o pow. 0,0266 ha, położoną w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, objętą księgą wieczystą NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,30 m2 oraz obiektami budowlanymi niepołączonymi trwale z gruntem, oszacowany na kwotę 140.350,00 zł. netto, szczegółowo opisany w Operacie szacunkowym sporzadzonym 15 maja 2017r. przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 98.245,00 zł. netto, tj. 70% ceny oszacowania netto.

Więcej…
 

Nieruchomości Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Zarzadca tymczasowy REKI sp. o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objety KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objety KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objety KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomosci wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
2. Udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
3. Udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej  pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3,
4. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
30 sierpnia 2018 roku, tj. z wolnej ręki na wszystkie nieruchomości łącznie, poprzez wybór przez zarządcę tymczasowego najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej niż cena 975.609,76 zł. netto, wg szczegółowych warunków sprzedaży, dostępnych w biurze zarządcy i na stronie internetowej zarządcy.

Więcej…
 

Lokal niemieszklany - Zakopane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 26,88 m2
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24.
I. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny Nr 3 objęty księgą wieczystą
Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej 26,88 m2 wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej oszacowany na kwotę 60 282,00 zł. netto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - szczegółowo opisane w Operacie szacunkowym z 2 października 2013 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majatkowego Marka Oleksego.
II. Sprzedaż nastąpi na warunkach ustalonych Postanowieniem Sędziego -komisarza
z dnia 18 lipca 2018 roku, za najkorzystniejszą cenę, nie niższą od ceny oszacowania z doliczonym podatkiem VAT - spośród ofert złożonych do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Więcej…
 

Ruchomości - Wyposażenie Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości lkiwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej reki ruchomości - używane wyposażenie magazynowo-biurowe za najkorzystniejsze ceny nie nizsze od 50% cen oszacowania netto (wykaz Nr 1) i wyposażenie reklamowe za ceny nie niższe od cen oszacowania netto (wykaz Nr 2).

Więcej…
 

Nieruchomość - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu ogłasza przetarg na nieruchomości na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku ;
1. Przedmiotem przetargu jest prawo własnosci nieruchomości położonej w Nowym Targu gmina Nowy Targ - ul. Składowa 3, obj. KW nr NS1T/00141169/6 - składająca sie z dz. ewid. nr 10232/11, 10232/52 i nr 10233/3 o łącznej pow. 0,7199 ha, oszacowana
na 2 366 000,- zł netto wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Dębskiego.
2. Cena wywoławcza wynosi 2 366 000,- zł netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka: "CAPRICORN" spółka z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. fax 18 441-07-34, 603 679 279 oraz www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

Lokal - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Placu Słowackiego Nr 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2 objętego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł. netto w operacie sporządzonym 16.06.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka;
II. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 28 marca 2018 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 75 % ceny oszacowania - tj. nie mniej jak 241 950,- zł. netto .

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 12