Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, obj. KW Nr NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248.150,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 3 stycznia 2020 r., z wolnej reki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie mniejszej niż 161.297,50 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych piędziesiąt groszy).

Więcej…
 

Nieruchomość Kamionka Wielka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2 , objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 27 września 2019 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od kwoty ogółem 2.408.488,20 zł netto, tj. 90% ceny oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Nieruchomość Gorlice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w formie KONKURSU OFERT nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą od ceny oszacowania.
2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca prawo własności działki ewidencyjnej nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach.

Więcej…
 

Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy
ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu
- cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
24 maja 2019 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 75% ceny oszacowania tj. 45.211,50 zł. netto, powiększoną o należny podatek VAT - spośród ofert złożonych
do dnia 19 września 2019 r.

Więcej…
 

Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ;
a) 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objetego KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
b) udziału w 160/1000 części w prawie własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
c) udziału w 1/7 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3.

Więcej…
 

NOMICO - sprzedaż ruchomości xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości tj.;
1) używane maszyny - urządzenia drukarskie i poligraficzne, wyposażenie sklepowo - magazynowe oraz wyposażenie biurowe i socjalne, ujęte w wykazie nr III  - za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położoną
w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, objętą księgą wieczystą NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248 150,00 zł. netto.

Więcej…
 

NIERUCHOMOŚĆ Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej ogłasza przetarg na nieruchomości położone w Kamionce Wielkiej 512 na warunkach ustalonych przez Sędziego -komisarza: tj.;
a) działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2 513,24 m2 oraz udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, i udział w 1/2 częsci w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiace utwardzone drogi dojazdowe
- cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto,

b) działkę ewidencyjną Nr 234/7 o pow. 0,4153 ha zabudowaną budynkami handlowo-przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 1 481,21 m2 i udział w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiący utwardzoną drogę dojazdową
- cena oszacowania ogółem 1.884.075,00 zł netto. 

Informuje się, iż działka 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiąca utwardzoną drogę dojazdową na podstawie uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka NR XVII/156/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. objęta jest prawem pierwokupu zastrzeżonym na rzecz Gminy Kamionka Wielka.
2. Cenę wywoławczą stanowi cena oszacowania netto.

Więcej…
 

Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych (Nr 2, 3 i 4) o łącznej pow. użytkowej 680,50 m2 położonych w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1 obj. KW Nr NS1S/00080954/9, KW Nr NS1S/00080109/1 i KW Nr NS1S/00097464/9 wraz z udzialem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ew. nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, obj. KW Nr NS1S/00079851/7 oraz udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, obj. KW Nr NS1S/00077992/3 i udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, obj. KW Nr NS1S/00090582/3.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88 m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.

Więcej…
 

Lokal mieszkalny - Nowy Targ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/14.
I. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Nr 4 przy Placu Słowackiego 15 w Nowym Targu o pow. użytkowej wraz z przynależnym pomieszczeniem 90,63 m2,  objetego księgą wieczystą NS1T/00112091/6 wraz z udziałem 30/150 cz. w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00012980/4 o wartości oszacowania 322 600,00 zł. netto w operacie sporządzonym 16.06.2016 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Stanka.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VGUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 26,88 m2 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24.
I. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny Nr 3 objety księgą wieczystą NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej
26,88 m2 , wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej oszacowany na kwotę 60 282,00 zl. netto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - szczególowo opisane w Operacie szacunkowym z 2 października 2013 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.

Więcej…
 

Nieruchomości lokalowe - Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Syndyk masy upadłości REKI sp. z o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup;
a) 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1.;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objętego KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objętego KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
b) udziału w 160/1000 części w prawie własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
c) udziału w 1/7 części w prawie własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 1/16 .
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmującej działkę ewid. nr 89 o pow. 0,0266 ha, w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, obj. KW nr NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 119,30 m 2 - cena oszacowania 140.350,00 zł. netto.
2. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty.

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłosci likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące używane wyposażenie socjalno - biurowe za najkorzystniejsze ceny.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka ; "Capricorn" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…
 

NOMICO - Sprzedaż ruchomości XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej sprzeda z wolnej reki ruchomości tj.; maszyny - urzadzenia drukarskie i poligraficzne, urządzenia - wyposażenie sklepowe i zaplecza warsztatowo - magazynowego oraz wyposażenie i urządzenia zaplecza socjalno-biurowego za najkorzystniejsze zaoferowane ceny.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/16.
1. Syndyk Marcina Tomaniewskiego w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości, obejmujacej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 89 o pow. 0,0266 ha, położoną w Nowym Sączu przy ul. Na Rurach 3, objętą księgą wieczystą NS1S/00017714/3 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,30 m2 oraz obiektami budowlanymi niepołączonymi trwale z gruntem, oszacowany na kwotę 140.350,00 zł. netto, szczegółowo opisany w Operacie szacunkowym sporzadzonym 15 maja 2017r. przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Oleksego.
2. Cenę wywoławczą stanowi kwota 98.245,00 zł. netto, tj. 70% ceny oszacowania netto.

Więcej…
 

Nieruchomości Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 13/13.
1. Zarzadca tymczasowy REKI sp. o.o. w Nowym Sączu w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup 3 lokali niemieszkalnych położonych na parterze budynku trzykondygnacyjnego niemieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Magazynowej 1;
- lokalu nr 2 o pow. użytkowej 220,80 m2 , objety KW Nr NS1S/00080954/9,
- lokalu nr 3 o pow. użytkowej 441,40 m2 , objety KW Nr NS1S/00080109/1,
- lokalu nr 4 o pow. użytkowej 18,30 m2 , objety KW Nr NS1S/00097464/9,
wraz z udziałem w nieruchomosci wspólnej budynku i urządzeniach oraz udziałami w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 220/21 o pow. 0,1740 ha, objętą KW Nr NS1S/00079851/7,
2. Udziału w 160/1000 części we własności działki nr ew. 220/20 o pow. 0,1127 ha, objętej KW Nr NS1S/00077992/3,
3. Udziału w 1/7 części we własności nieruchomości obejmującej działki nr ew. 286/2, 286/4 i 286/3 o łącznej  pow. 0,1007 ha, objęte KW Nr NS1S/00090582/3,
4. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
30 sierpnia 2018 roku, tj. z wolnej ręki na wszystkie nieruchomości łącznie, poprzez wybór przez zarządcę tymczasowego najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej niż cena 975.609,76 zł. netto, wg szczegółowych warunków sprzedaży, dostępnych w biurze zarządcy i na stronie internetowej zarządcy.

Więcej…
 

Lokal niemieszklany - Zakopane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 26,88 m2
w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24.
I. Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny Nr 3 objęty księgą wieczystą
Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku, o pow. użytkowej 26,88 m2 wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej oszacowany na kwotę 60 282,00 zł. netto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z prawami związanymi z odrębną własnością lokalu - szczegółowo opisane w Operacie szacunkowym z 2 października 2013 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majatkowego Marka Oleksego.
II. Sprzedaż nastąpi na warunkach ustalonych Postanowieniem Sędziego -komisarza
z dnia 18 lipca 2018 roku, za najkorzystniejszą cenę, nie niższą od ceny oszacowania z doliczonym podatkiem VAT - spośród ofert złożonych do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 12